Friday, February 26, 2016

Burma: Anti-drug vigilante group clashes with Burmese army poppy farmers

|0 comments
https://asiancorrespondent.com/2016/02/burma-anti-drug-vigilante-group-clashes-with-poppy-farmers/
LA Kumhtat added 5 new photos — with Kachin Mungkan Shiga and 27 others.
15 hrs
၂၆ -၂ - ၂၀၁၆
ဒီေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီ မွ စတင္ျပီး ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕ ေပၚ ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး ကုိ ေထာက္ခံ ေသာ ကခ်င္လူထု ႏွင္႔ အမ်ားျပည္ သူက ရဲရဲေတာက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ ေဖၚေနျပီ .. ႏုိင္ငံတကာ ေရာက္ ကခ်င္ လူထု ရဲ႕ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚမူ မရွိ ပါလား .... ယေန႕ ကခ်င္ လူထု အေျချပဳ PJS မွ မူးယစ္းေဆး၀ါး ဘိန္းခင္း ကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေခ်မွဳန္း တုိက္ဖ်က္ ေနေၾကာင္းကုိ ကမၻာ သိ ေၾကြးေၾကာ္ စုိ႕..
ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ဂ်ပန္
သတင္းႏွင္႔ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ

Today in Myitkyina, Kachin State.(26.02.2016)

|0 comments


Demonstration of Kachin people to protest against .....
-The Burmese Government who doesn't give protection to Pat Ja San and Kachin public.
-The Burmese Military backed BGF(Border Guard Force) of Zahkung Ting Ying who are supporting and giving protection for poppy plantation and poppy farm in Kachinland.
-The BGF who attacked and killed the Kachin Pat Ja San Volenteers.
Two kachin volunteer of Pat Ja San who destroying the poppy plantation and poppy farm ,already killed and 29 seriously injured.
|0 comments
ဒို႔အေရး

STATEMENT OF CONDEMNATION OF BURMESE GOV'T SECURITY FORCES SHOOTING AT CIVILIANS

|0 comments

 

Myen Asuya a n-pu a BGF hpyen hpung ni mung shawa hpe lak nak hte gasat ai lam, jahkrit shama ai lam hpe tsep kawp n-ra sharawng ai lam hpe Kachin Alliance hku nna statement langai ka shapraw da ga ai lam yawng chye lu na matu shana dat ai. Ndai statement hpe Amerikan Asuya sha n-ga UN hte kaga hpung ni hpe mung shalai shabra sa wa na ga ai.
Ndai zawn rai mung shawa hpe lak nak ni hte hkap gasat jahkrit shama ai majaw marai 33 hkala n-ba hkrum ai lam na lu ai majaw pu gang sin machyi na chying myit n-pyaw ga ai. Hka la n-ba hkrum sai Pat Jasan malawm ni lawan ai hku mai tsai wa lu na matu kyu hpyi myitdum ga ai. Amyu sha ni a matu tinang a hkum asak hpe ap nawng let shakut nga ai Pat Jasan malawm ni yawng hpe Karai Kasang makawp maga bausin ya u ga ngu kyu hpyi ya dat ga ai.
By-Kachin Alliance